Srimadacharya’s Nakhastuti – Shloka 2

लक्ष्मीकान्त समन्ततो विकलयन् नैवेशितुस्ते समंपश्यामुत्तमवस्तु दूरतरतोSपास्तं रसो योsष्टमः |यद्रोषोत्करदक्षनेत्रकुटिलप्रान्थोत्थिताग्निस्फुरत्खद्योतोपम विश्फुलिङ्गभसिता ब्रह्मेश शक्रोत्कराः || In the previous post we had looked at the first shloka of Srimadacharya's Nakhastuti. Let us look at the second shloka of the stuti in this post. Sri Madhwacharya, after having described the dexterity with which Narasimha's nails rip apart enemies and... Continue Reading →

Srimadacharya’s Nakhastuti – Shloka1

पान्त्वस्मान् पुरुहूतवैरिबलवन्मातङ्गमाद्यद्घटाकुम्भोच्छाद्रिविपाटनाधिकपटुप्रत्येकवज्रायिताः |श्रीमत्कण्ठीरवास्य प्रततसुनखरा दारितारातिदूरप्रध्वस्तध्वान्तशान्त प्रविततमनसा भाविता भूरिभागैः || 1 || When Sri Trivikrama Panditacharya composed the Vayu Stuti and offered it at the lotus feet of Srimadanandatirtha Bhagavatpada, Srimadacharya gave his approval in a special way. While appreciating the composition, he insisted that a prayer that extols the greatness of Sri Mahavishnu must act... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑